Menu
.
.
.

RODO

Informujemy, że w związku ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przygotowaliśmy dla Ciebie niezbędne informacje, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kasia Lewicka Akademia Języków Obcych Oskar Diaz Lewicki z siedzibą w Toruniu przy ul. Rynek Nowomiejski 4, NIP:8792715516, e-mail: akademia@kasialewicka.pl zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • imię i nazwisko

 • adres zamieszkania

 • e-mail

 • nr telefonu

 • nr PESEL

 • nr dowodu osobistego

 • ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP). 

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia bieżącej ewidencji związanej z realizacją kursu. Twoje dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Akademii, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Akademii na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest podpisana Umowa o nauczanie języka obcego.

 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem przy spełnieniu warunku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest jej zawarcie.

 5. Posiadasz prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: 
akademia@kasialewicka.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Kasia Lewicka Akademia Języków Obcych Oskar Diaz Lewicki, Rynek Nowomiejski 4, 87-100 Toruń.

 1. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, dane miejsca zamieszkania, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

 2. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez dwa lata od daty podpisania umowy o nauczanie języka obcego.

 4. Jeśli wypełniłeś formularz kontaktowy na stronie www.kasialewicka.pl i nie doszło do podpisania umowy o nauczanie języka obcego, Twoje dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu zapisów na kursy, to znaczy do 31.10.2018 r.

 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 
  technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym 
  czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dot. zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku

Administratorem danych jest Kasia Lewicka Akademia Języków Obcych Oskar Diaz Lewicki, Rynek Nowomiejski 4, 87-100 Toruń, NIP: 8792715516, email akademia@kasialewicka.pl

Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celach:

 • promocyjnych (wizerunek) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO*

 • identyfikacji osoby – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Wizerunek będzie przetwarzany do czasu odwołania zgody (cele promocyjne) albo do czasu złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych (identyfikacja osoby).
Wizerunek może być upubliczniany np. w mediach społecznościowych, materiałach promocyjnych, itd. Ponadto dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Akademii, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Akademii na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
Przysługuje Tobie prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Tobie także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Tobie  również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE